Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η CONTINENTAL ADVERTISING λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου τόσο κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες της όσο και κατά την είσοδο στην περιοχή περιορισμένης πρόσβασης για την χρήση από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες -συνδρομητές , σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Διευκρινίζεται ότι η CONTINENTAL ADVERTISING δεν λαμβάνει κανένα στοιχείο από τους επισκέπτες και χρήστες των ιστοσελίδων και των περιοχών του διαδικτυακού μας τόπου, στις οποίες υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, και εγγυάται ότι, από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό, δεν γίνεται αυτόματη ανάληψη στοιχείων επισκεπτών, εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς, μέσω των αιτήσεων εγγραφής. Κατά συνέπεια, τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουν δοθεί στην CONTINENTAL ADVERTISING με την συγκατάθεσή σας μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από τρίτα πρόσωπα, που αυτή έχει εξουσιοδοτήσει. Διατηρείτε, όμως, το δικαίωμα πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, με σκοπό να ζητάτε και να λαμβάνετε, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, το σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τους αποδέκτες. Η καταχώρηση των στοιχείων από κάθε Χρήστη για την παροχή της Υπηρεσίας και η αποδοχή των όρων του παρόντος, συνεπάγεται τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του Χρήστη στη συλλογή, χρήση και μεταβίβαση των προσωπικών του στοιχείων. Η άρνηση παροχής στοιχείων και συγκατάθεσης για την επεξεργασία τους αποκλείει τη δυνατότητα εγγραφής στο Site. Επίσης, έχετε το δικαίωμα, βάσει των άρθρων 11-13 του Ν. 2472 / 1997, να προβάλετε οποιεσδήποτε αντιρρήσεις θέλετε ή και άρνηση μελλοντικής χρησιμοποίησης των στοιχείων σας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούστε να στείλετε στην CONTINENTAL ADVERTISING γραπτώς την άρνηση σας, παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία σας (Ονομ/μο, Διεύθυνση, Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας) στη διεύθυνση : Πλάτωνος 54, Καλλιθέα, 17673. Η CONTINENTAL ADVERTISING ότι δεν τηρεί, ούτε επεξεργάζεται αλλά στοιχεία δεδομένων και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 2 στοιχείο β’ του Ν. 2472 /1997. Η CONTINENTAL ADVERTISING μπορεί να κάνει χρήση των ΠΔ που της παρέχετε on-line για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας και να σας αποστέλλει προσφορές της και ενημερωτικό υλικό εφόσον το επιθυμείτε, μέσω ηλεκτρονικών δελτίων (e-mail newsletters) ή ταχυδρομικώς για τις νέες προτάσεις και τις νέες προσθήκες στην ιστοσελίδα της. Αν επιθυμείτε να μη λάβετε τέτοιου είδους πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση: info@moumia.gr. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των Αγοραστών και να δημοσιεύει φωτογραφίες ή/και προβάλλει το γεγονός και την εικόνα τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου (internet). Οι Χρήστες με τη συμμετοχή τους στην Υπηρεσία αποδέχονται και συναινούν ανεπιφύλακτα στην χρήση του ονόματός τους ή/και φωτό για λόγους διαφημιστικής προβολής, άνευ καταβολής οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Οποιοσδήποτε από τους Χρήστες, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: Α) σε περίπτωση που δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση ότι δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες προσώπων που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν. Β) σε περίπτωση που για οιοδήποτε λόγο δεν αποδεχθεί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Γ) σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ή δεν κατέστη δυνατό να ευρεθεί προκειμένου να παραλάβει το προϊόν, στην ορισμένη από την Εταιρία προθεσμία. Δ) σε περίπτωση που δεν συναινέσει στην προβολή του ονόματος/φωτό ή/και τυχόν προβολή και συμμετοχή σε διαφημιστικό πρόγραμμα της Εταιρίας. Η CONTINENTAL ADVERTISING δεν μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτα μέρη για κανένα λόγο, με την εξαίρεση την περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από σχετική διάταξη νόμου, ή εσείς έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας κατά την εγγραφή σας στο “MOUMIA”. Άλλες εταιρίες, πιθανόν να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, e-mail ή φαξ για να σας ενημερώσουν, σχετικά με προσφορές ή υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας, ή να σας πληροφορήσουν για προσεχείς προωθητικές ενέργειες, events ή άλλες δραστηριότητες τους. Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για το “MOUMIA”, παρακαλούμε αποστείλετε τη γνωστοποίησή σας στη διεύθυνση:info@moumia.gr. Κάθε ανακοίνωση - γνωστοποίηση που απευθύνεται στην Εταιρία πρέπει να αποστέλλεται μέσω συστημένης επιστολής μετ' απόδειξης ή μέσω φαξ: 210 9565268 μετ’ απόδειξης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετ’ απόδειξης στις ακόλουθες διευθύνσεις: info@moumia.gr Όλες οι ανακοινώσεις - γνωστοποιήσεις εκ μέρους της Εταιρείας προς τους Χρήστες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη παράδοσης των ως άνω ανακοινώσεων – γνωστοποιήσεων, οφειλόμενη σε μη λειτουργία ή παροχή λανθασμένων στοιχείων ή δεδομένων εκ μέρους των Χρηστών.

Ασφάλεια

Έχουμε λάβει μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας. Το σύνολο των πληροφοριών που σας αφορούν αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας εκ μέρους μόνο της εταιρίας CONTINENTAL ADVERTISING ή τρίτων προσώπων, που αυτή έχει εξουσιοδοτήσει για το σκοπό αυτό. Η CONTINENTAL ADVERTISING ενημερώνει, ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία που βρίσκονται στη βάση δεδομένων της, όπως είναι τα δημογραφικά στοιχεία και στατιστικές αναλύσεις των προτιμήσεών σας, για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης. Συγκεκριμένως τα στοιχεία αυτά μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Ν. 2472 / 1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών της CONTINENTAL ADVERTISING, καθώς και η χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς. Η εταιρεία δύναται να ανακοινώσει τα δεδομένα αυτά σε συνεργάτες για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο, για χρήση που θα αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες της CONTINENTAL ADVERTISING.

Μεταβίβαση υπό Ορισμένες Συνθήκες

Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση της CONTINENTAL ADVERTISING, τότε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, δυνάμεθα να μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε ή εκχωρήσουμε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ή δια του παρόντος Ιστοτόπου (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των ΠΠ και άλλων πληροφοριών) σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη.

Κοινοποίηση μεταβολών

Εάν μεταβληθεί η παρούσα Πολιτική της CONTINENTAL ADVERTISING για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα καταγράψουμε τις μεταβολές στην παρούσα σελίδα, παρακαλούμε να τις μελετάτε τακτικά.

Ενημέρωση πληροφοριών λογαριασμού

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα, να ζητήσει αντίγραφο των δεδομένων που κατέχουμε για αυτόν (για το οποίο μπορεί να ζητηθεί μια μικρή επιβάρυνση για τα έξοδα διοίκησης)προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του.

Επιβολή του νόμου

Η CONTINENTAL ADVERTISING δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική, δικαστική ή άλλη αρχή, με την παροχή σε αυτές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη προβεί σε παράνομες ενέργειες κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Privacy

This site is committed to protecting your privacy. The following is a summary of the way we treat the information you provide us while using our site: Moumia.gr only collects personally identifying information with your specific knowledge and consent. For example, if you subscribe to our mailing list we will use your email address for the purpose of communicating with you regarding special events and offers from Moumia.gr. If you at any time do not wish to receive communications from us, simply follow the unsubscribe instructions contained within the e-mail. Should you be requested to fill in further personal details, we use this information only to provide you with the service you have requested. Under no circumstances will this information be sold or shared with third parties. Finally, while your individual information is protected as outlined above, we reserve the right to use aggregated, anonymous data about our users as a group for any business purpose, such as analysing usage trends.

Online Advertising We Use

We use Google AdWords Remarketing to advertise trigger across the Internet. AdWords remarketing will display relevant ads tailored to you based on what parts of the Moumia.gr website you have viewed by placing a cookie on your machine. THIS COOKIE DOES NOT IN ANYWAY IDENTIFY YOU OR GIVE ACCESS TO YOUR COMPUTER The cookie is used to say “This person visited this page, so show them ads relating to that page.” Google AdWords Remarketing allows us to tailor our marketing to better suit your needs and only display ads that are relevant to you.”

Remarketing

Moumia.gr also uses 3rd party vendor re-marketing tracking cookies, including the Google Adwords tracking cookie. This means we will continue to show ads to you across the internet, specifically on the Google Content Network (GCN). As always we respect your privacy and are not collecting any identifiable information through the use of Google’s or any other 3rd party remarketing system. The third-party vendors, including Google, whose services we use – will place cookies on web browsers in order to serve ads based on past visits to our website. Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to your website. This allows us to make special offers and continue to market our services to those who have shown interest in our service. In addition to using cookies and related technologies as described above, we also may permit certain third party companies to help us tailor advertising that we think may be of interest to users and to collect and use other data about user activities on our Sites and/or Services (e.g., to allow them to tailor ads on third party services). These companies may deliver ads that might also place cookies and otherwise track user behavior. For example, we may use Google’s “remarketing” service to target our ads to you based on your prior use of Moumia.gr when you visit on other sites in Google’s content network.

This website uses Google AdWords

This website uses the Google AdWords remarketing service to advertise on third party websites (including Google) to previous visitors to our site. It could mean that we advertise to previous visitors who haven’t completed a task on our site, for example using the contact form to make an enquiry. This could be in the form of an advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display Network. Third-party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on someone’s past visits to the Moumia.gr website. Of course, any data collected will be used in accordance with our own privacy policy and Google’s privacy policy.

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει, ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει η Πολιτική της CONTINENTAL ADVERTISING για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική της CONTINENTAL ADVERTISING, για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.